Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO – MUZYCZNEGO „Ciąg dalszy nastąpi...” 

I PARAFIALNY ORSZAK TRZECH KRÓLI 2019

1.Organizatorem konkursu jest Parafia Świętego Józefa Robotnika w Kłokocinie 2.Konkurs rozpoczyna się 20 listopada 2018 r i trwać będzie do 17 grudnia 2018r. 3.W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież klas IV do VIII oraz uczniowie III klasy gimnazjum.


Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs literacko – muzyczny pt. „Ciąg dalszy nastąpi...” polega na ułożeniu dwóch kolejnych zwrotek do kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Tekst zwrotek powinien dotyczyć tematyki orszaku, którym jest przybycie Mędrców ze Wschodu do Betlejem.

2. Prace konkursowe zawierające tekst kolejnych zwrotek powinny być wydrukowane.

3. Prace należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 19 (uczniowie SP) lub do Księdza Proboszcza Krzysztofa Pysznego (młodzież gimnazjalna) do dnia 17 grudnia 2018 r.

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi.

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

6.Każdy uczestnik konkursu powinien umieścić z tyłu pracy swoje dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły i numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

9.Uczestnicy konkursu wypełniają wzór oświadczenia Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu literacko - muzycznego pt: „Ciąg dalszy nastąpi”


Wyniki konkursu

1.Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, poprawność językowa pracy, oryginalność ujęcia tematu, opracowanie muzyczne.

3.Ogłoszenie wyników konkursu zawierające imiona i nazwiska zwycięzców nastąpi podczas I Parafialnego Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia 2019 roku w Parafii Świętego Józefa Robotnika w Kłokocinie. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na parafialnej stronie internetowej.

4.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 5.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.


Postanowienia końcowe

1.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie pracy podczas organizacji I Parafialnego Orszaku Trzech Króli oraz na opublikowanie pracy na parafialnej stronie internetowej.

2.Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na parafialnej stronie internetowej.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

pobierz załącznik nr1 zgoda rodziców

 

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa