PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZEGO

W DZIELNICY KŁOKOCIN

W dniu 09.03.2016 roku o godzinie 19.00 w sali OSP w Rybniku – Kłokocinie odbyło się zebranie sprawozdawcze w dzielnicy Kłokocin. Scenariusz zebrania przedstawiał się następująco:

 1. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy Kłokocin porządku zebrania, przywitanie mieszkańców Kłokocina oraz zaproszonych gości: przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa Rybnik i firmy BEST - EKO.

 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin przez Przewodniczącego Zarządu. W skrócie zostały przedstawione sprawy, które były rozwiązywane w ciągu ubiegłego roku. Następnie przedstawiona została korespondencja (najważniejsze sprawy) prowadzona przez Radę Dzielnicy Kłokocin z instytucjami, firmami. Po zebraniu była możliwość szczegółowego zapoznania się z korespondencją. Kolejnym etapem była prezentacja sprawozdania finansowego przez Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Kłokocin czyli przedstawienie wydatków, wpływów, rozliczenie dokonywanych zakupów.

 3. Przedstawienie kalendarza imprez na rok 2016. Omówiono wydarzenia, które odbędą się w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Z ważniejszych imprez odbywających się cyklicznie to turniej tenisa stołowego (19 marca), Dni Rybnika (17-19 czerwca), turniej piłkarski wraz z festynem w dzielnicy (czerwiec), wycieczka samorządowa (czerwiec lub wrzesień), Dożynki 2016 (28 sierpnia), barbórkowy turniej skata (grudzień).

 4. Przedstawienie robót wykonanych w dzielnicy w 2015 i zamierzeń inwestycyjnych w przyszłości. Z robót wykonanych w ostatnim czasie to poprawa jakości dróg w dzielnicy poprzez wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowana będzie inwestycja instalacji monitoringu obejmująca Pl. im. Emila Pawlasa, teren przy OSP przedszkolu oraz teren przy szkole. Dodatkowo w ramach budżetu obywatelskiego zakupiony został namiot do organizacji imprez o wymiarach 6x12 m.

 5. Uwagi do sprawozdania. Brak uwag ze strony mieszkańców.

 6. Głosy zaproszonych gości.

 • Dzielnicowy Policji przedstawił działania w naszej dzielnicy. W ciągu roku nie odbyły się jakieś szczególne przypadki interwencji.

 • Przedstawiciel Straży Miejskiej przedstawił działania w dzielnicy. W ostatnim czasie pojawiły się w dzielnicy dwa dzikie wysypiska przy ul. Chłodnej i Poligonowej oraz zgłoszenie mieszkańców o odprowadzeniu ścieków do nasypu kolejowego z posesji przy ul. Włościańskiej. Wszystkie z tych spraw są w toku postępowań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

 • Przedstawiciel BEST – EKO zakomunikował, że firma w najbliższym czasie będzie dążyć do ograniczenia nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z oczyszczalni oraz przedstawił plan działania zakładu na najbliższe lata.

 • Przedstawiciel Nadleśnictwa Rybnik odniósł się do problemu z pojawiającymi się przy posesjach dzikami. Przekazał zebranym, że w 2015 roku odstrzelonych zostało 81 dzików przez koło łowieckie. Również w tym roku planowane jest odstrzelenie około 100 dzików. Akcja rozpocznie się po 1 kwietnia.

 1. Wnioski.

 • Na stronie www.rybnik.pl dostępny jest regulamin ekologiczny.

 • Interwencja mieszkańców ul. Poligonowej w sprawie dzikiego wysypiska pod rurami ciepłowniczymi. Sprawa została przekazana Straży Miejskiej.

 • Informacja o wymianie wodociągu wzdłuż ul. Komunalnej w latach 2016 – 2018.

 • Wykonanie kanalizacji dla posesji przy ul. Włościańskiej, które nie zostały objęte projektem. Sprawa w dalszym ciągu będzie monitorowana. Jest zapewnienie ze strony Urzędu Miasta Rybnik, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie.

 • Oświetlenie ul. Dębowej. Zostanie wykonany projekt oświetlenia tej ulicy i nastąpi realizacji inwestycji.

 • Na tym protokół zakończono i podpisano.