PROTOKÓŁ

Z DNIA 22.08.2018

 

W dniu 22.08.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 9 osób i przedstawiciel Policji.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania oraz jego przyjęcie.

Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie.

Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Korespondencja i przeprowadzone rozmowy dotyczące dzielnicy.

 • W bieżącym miesiącu odbyła się wizja lokalna z przedstawicielem Zarządu Zieleni Miejskiej, na którym ustalono przeprowadzenie prac w dzielnicy.

 • Wpłynęły pisma z Urzędu Miasta Rybnika dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: Łącznej, Parkowej, Górnośląskiej, Granicznej, Spółdzielczej, Żołędziowej, KEN, Niepodległości, Kadłubka i Bogusławskiego.

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika dotyczące przeglądu wpustów ulicznych.

 • Wpłynęło pisma mieszkańców z prośbą o utwardzenie wjazdu do posesji przy ul. Brackiej oraz o pomoc w wycince drzewa.

 1. Prace naprawcze i remontowe w dzielnicy.

 • Oddano do użytku skwer z siłownią przy ul. Poligonowej.

 • Rybnickie Służby Komunalne wykonały nakładkę asfaltową na ul. Rycerskiej.

 • Do wykonania zostały prace remontowe nawierzchni asfaltowych na ul. Gospodarczej, Brackiej (ubytki w nawierzchni).

 1. Wydarzenia i imprezy w dzielnicy i w mieście.

 • W dniu 1.09.2018 o godz. 17.00 odbędzie się piknik rodzinny w dzielnicy „Pożegnanie wakacji”.

 • W dniu 26.08.2018 odbędzie się impreza plenerowa w Kamieniu „Pożegnanie lata”.

 • W dniu 8.09.2018 na zalewie odbędą się XX Regaty Rybnickie.

 1. Budżet obywatelski.

Zgłoszona została jedna propozycja dotycząca naszej dzielnicy, tj. zagospodarowanie placu rozrywki na Nowsiu. Szczegółowy plan dla tej inwestycji zostanie opracowany do końca 2018 roku.

 1. Wolne głosy, wnioski, uwagi.

 • Przedstawiciel Policji przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa w dzielnicy.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.