PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY i ZARZĄDU DZIELNICY

z dnia 04.07.2018 r.

 

W dniu 04.07.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 8 osób.

 

Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie.

Zgłoszono uwagę – wydatki na Dzień Dziecka wyniosły ponad 500 zł.

 1. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy oraz przeprowadzone rozmowy telefoniczne dotyczące dzielnicy:

 • Wysłano pismo do Urzędu Miasta Rybnika opiniujące liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zmianami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wskazano dodatkowy punkt w Kłokocinie na „Nowsiu”.

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika w sprawie progów spowalniających na ulicy Dębowej z informacją, ze progi zostaną zamontowane.

 • Wysłano pismo do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie poprawy posadowienia studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych na ulicy Kłokocińskiej.

 • Wpłynęło pismo Zespołu Józefinki w sprawie dofinasowania w wysokości 400 zł przejazdu zespołu na Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Brennej w dniu 15 lipca 2018 r.

 • Wysłano pismo do Urzędu Miasta Rybnika w sprawie koszenia i czyszczenia rowów w dzielnicy.

 • Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z Zielenią Miejską oraz Asfaltami omawiające stan prac przy skwerze przy ulicy Poligonowej – zostały zamontowane 4 stanowiska do ćwiczeń, serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania.

 • Zgłoszono do Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika oraz na Straż Miejską problem nieprzyjemnych zapachów z Oczyszczalni Best-Eko – ustalono, że mają być częste kontrole.

4. Przedstawiono zmiany na stanowiskach dyrektorów Szkoły Podstawowej i Przedszkola od 1 września br.:

 • Szkoła Podstawowa – Pani Maria Stachowicz-Polak,

 • Przedszkole – Pani Justyna Hanusek.

5. Informacje, wnioski, zapytania:

 • Zgłoszono potrzebę koszenia poboczy oraz przycięcia drzew przy drogach w celu poprawy bezpieczeństwa.

 • Przedstawiono sprawozdanie ze spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Piotrem Masłowskim w dniu 20 czerwca 2018 r. w sprawie obcokrajowców w naszej dzielnicy, w którym uczestniczył przedstawiciel RD Kłokocin Tadeusz Pałka. Na spotkaniu potwierdzono, że w naszej dzielnicy mieszkają goście z Indii.

 • Omówiono stan bezpieczeństwa w dzielnicy – zawnioskowano o częstsze patrole.

 • OSP Kłokocin zgłosiła potrzebę koszenia i uporządkowania Nowsia w związku z treningami i zawodami strażackimi.

 • Pożegnanie Proboszcza ks. Joachima Olesia w dn. 24 lipca 2018 r.

 • Rozmowa z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Panem Tomaszem Ciochem w sprawie budowy Centrum Aktywizacji Lokalnej – uzyskano informację, że w lipcu planowane jest ogłoszenia przetargu.

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk.