PROTOKÓŁ

Z DNIA 13.06.2018

 

W dniu 13.06.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 11 osób i przedstawiciel Policji.

 

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania oraz jego przyjęcie.

Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie.

Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Korespondencja i przeprowadzone rozmowy dotyczące dzielnicy.

 • Zostały przeprowadzone rozmowy z Zarządem Zieleni Miejskiej nt. dokończenia skweru przy ul. Poligonowej oraz zgłoszono konieczność wykoszenia rowów przydrożnych, gdyż wysoka trawa ogranicza widoczność .

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika o wystawieniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący ul. Rudzkiej.

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika będące odpowiedzią na wniosek rady dzielnicy, dotyczący wprowadzenia oznakowania poziomego i pionowego w miejscach gdzie nie ma chodników. Realizacja nastąpi po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o odbiorze prac inwestycyjnych związanych z monitoringiem na terenie szkoły.

 1. Dzień dziecka w szkole i przedszkolu.

Rada dzielnicy ufundowała dla dzieci drobne upominki i przeznaczyła środki w kwocie 200 zł na zakup książek.

 1. Nowe wymagania stawiane przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości.

Według nowych zapisów ustawy rada dzielnicy może wyznaczać miejsca gdzie planowana jest sprzedaż alkoholu np. w czasie organizacji imprez plenerowych. Wyznaczanie takich miejsc musi być jednak poprzedzone złożeniem stosownych formularzy zgłoszeniowych w Urzędzie Miasta Rybnika .

 1. Budżet obywatelski.

Zgłoszona została jedna propozycja dotycząca naszej dzielnicy, tj. zagospodarowanie placu rozrywki na Nowsiu. Szczegółowy plan dla tej inwestycji zostanie opracowany do końca 2018 roku.

 1. Wolne głosy, wnioski, uwagi.

 • Zgłoszono przedstawicielowi Policji coraz częstsze przypadki przekraczania prędkości na ul. Włościańskiej.

 • Zgłoszenia mieszkańców o zamieszkaniu w naszej dzielnicy obcokrajowców. Policja poinformowała, że są to obywatele Indii, którzy posiadają stosowne dokumenty uprawniające do pobytu w naszym kraju.

 • Imprezy w Rybniku. Zaproszenie mieszkańców miasta na bogaty kalendarz imprez takich jak Dni Rybnika, Industriada, mundial dzielnic.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.