PROTOKÓŁ

z dnia 09.05.2018 r.

W dniu 09.05.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 10 osób.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy oraz przeprowadzone rozmowy dotyczące dzielnicy:

 • Wpłynęły pisma Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Rybnika informujące o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika (MPZP 54) oraz uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.

 • Wpłynęło pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Rybnika informujące, że w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do 28 maja 2018 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Brackiej.

 • Wpłynęło pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Rybnika informujące, że w dniach od 4 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej, część dzielnicy Chwałowice oraz w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi.

 • Wpłynęło pismo Dyrekcji Przedszkola nr 21 z prośbą o sponsorowanie Festynu Rodzinnego w dniu 24.05.2018 r.

 • Wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące zmiany ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

 • Wpłynęła odpowiedź Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie chodnika na ulicy Żniwnej, zostanie wykonana opaska z kostki betonowej.

 • Wpłynęła odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zainstalowania dodatkowych punktów świetlnych na ulicy Żniwnej (powiadomiono zainteresowanych).

 • Wpłynęła odpowiedź Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie braku kanalizacji na ulicy Włościańskiej (powiadomiono zainteresowanych).

 • Wpłynęło pismo do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika od mieszkańców ulicy Dębowej w sprawie zamontowania progów spowalniających.

 • Wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 • Wpłynęło zaproszenie do udziału w turnieju piłki nożnej „Mundial 2018 dla dzielnic” wraz z regulaminem.

4. Dzień Dziecka w szkole i przedszkolu:

przedszkole – dofinansowanie Festynu Rodzinnego w dniu 24.05.2018 r. i słodycze na 01.06

szkoła podstawowa – zostaną przekazane słodycze.

5. Plany remontowe i porządkowe w dzielnicy:

 • Na ulicy Rycerskiej zaplanowano naprawy porządkowe na początku III kwartału;

 • Skwer na ulicy Poligonowej – planowane prace wykończeniowe poprzez zamontowanie przyrządów do ćwiczeń oraz naprawa nawierzchni asfaltowej wokół skweru.

 • Koszenie poboczy i Nowsia w II połowie maja oraz czyszczenie dróg przed uroczystością Bożego Ciała.

6. Budżet obywatelski 2019 – przekazano informację o konsultacjach w Urzędzie Miasta Rybnika w sprawie składania wniosków.

7. Informacje, wnioski, zapytania:

 • Zgłoszono potrzebę wyrównania/podwyższenia studzienek kanalizacyjnych z jezdnią na ulicy Kłokocińskiej.

 • Omówiono możliwości walki ze smogiem ( dofinansowania):

- miejski program walki ze smogiem - informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika,

- program SMOG STOP zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

- składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowniczej.

Spotkanie Rady Dzielnicy poprzedziły oględziny Nowsia oraz siłowni napowietrznej. Uwagi dotyczące wykonawstwa i braków zostaną zgłoszone do Wydziału Inwestycji.

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk.