PROTOKÓŁ

Z DNIA 11.04.2018

 

W dniu 11.04.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 13 osób.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie.

Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie.

Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Korespondencja i przeprowadzone rozmowy dotyczące dzielnicy.

 • Wpłynęła informacja o bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej w 6 punktach miasta Rybnika. Szczegóły na stronie internetowej.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o braku możliwości montażu lustra przy posesji zlokalizowanej przy ul. Włościańskiej 13 (boczna droga) ze względu na tereny prywatne.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Chodkiewicza w Niedobczycach.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z prośbą o udział w spotkaniu przedstawiciela rady dzielnicy z ekspertem w tej dziedzinie w dniu 28 marca 2018 roku.

 • Apelujemy do mieszkańców o oznakowanie numerem swoich posesji w celu ułatwienia lokalizacji m. in. dla służb ratowniczych, porządkowych.

 1. Dochody i wydatki budżetu miasta w odniesieniu do dzielnicy Kłokocin.

Urząd Miasta przekazał plan finansowy zrealizowany w roku 2017 oraz plan wydatków na rok 2018. Plany będą dostępne na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 1. Spotkanie przewodniczących zarządów w dniu 28 marca 2018 roku.

Przedstawiciele rad dzielnic wzięli udział w spotkaniu, którego tematem była zmiana ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Planowane roboty remontowe i naprawcze w dzielnicy.

 • Dobiegają końca prace przy skwerze przy ul. Poligonowej.

 • Przeprowadzony został remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Rycerskiej.

 • Po zgłoszeniu mieszkańców planowany jest remont cząstkowy ul. Włościańskiej (ubytki w nawierzchni za Placem im. Emila Pawlasa) oraz uzupełnienie pobocza kruszywem (przed leśniczówką).

 1. Podsumowanie X Turnieju Tenisa Stołowego.

Turniej odbył się 17 marca 2018 roku o godz. 9.00 w szkole podstawowej. Rozgrywki toczyły się będą w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, starsi 20+, 50+. Frekwencja dopisała, szczegółowa informacja ze zdjęciami zamieszczona jest na stronie internetowej.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.