PROTOKÓŁ

Z DNIA 13.12.2017

 

W dniu 13.12.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 13 osób oraz przedstawiciel Policji.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag. Powitano również nowych członków Rady Dzielnicy z życzeniami owocnej współpracy.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy i przeprowadzone rozmowy.

 • Wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika informujące o zmianach personalnych, które zaszły w Radzie Dzielnicy Kłokocin. Leszka Pytla i Marcina Ulmana zastąpili Monika Tatla i Andrzej Skarupa.

 • Wpłynęło pismo Wydziału Promocji Urzędu Miasta Rybnika potwierdzające przyznanie nagród i gadżetów, o które wnioskowała rada, na organizowany turniej skata sportowego.

 • Wysłano pismo do Urzędu Miasta Rybnika z prośbą o listę osób naszej dzielnicy, którzy ukończyli 75 rok życia, które będzie pomocne przy organizacji spotkania seniorów Kłokocina na początku 2018 roku.

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika informujące o zmianach w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących dzielnicy Chwałowice i Kamień.

 • Wpłynęło pisma Biura Rewitalizacji tut. Urzędu Miasta z prośbą o wskazanie miejsc w dzielnicach, które mogą zostać objęte procesem rewitalizacji Rybnika.

 • Wpłynął projekt uchwały na temat konsultacji z mieszkańcami, celem zgłaszania ewentualnych uwag. Autorem projektu jest Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Rybnika.

 • Wpłynęło pismo Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kłokocinie z prośbą o wsparcie jasełek „ Adwentowego spotkania”.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Rady Dzielnicy Kłokocin.

 • Przeprowadzono rozmowy z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Rybnika na temat wykonania chodnika wzdłuż ul. Dębowej (droga do kościoła). Sprawa zostanie poddana ponownemu rozpatrzeniu z początkiem roku 2018.

 • Z przeprowadzonych rozmów z Wydziałem Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika wynika, że umowa na montaż urządzeń do ćwiczeń w naszej dzielnicy została podpisana.

 1. Prace do wykonania i wykonane w dzielnicy.

 • Zostało wymienione stłuczone lustro drogowe przy ul. Rybnej przez Rybnickie Służby Komunalne.

 • Wykonany został remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Rycerskiej (w okolicach Best – Eko) przez Rybnickie Służby Komunalne.

 • Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał wystrój świąteczny dzielnicy. Nowością jest zainstalowane oświetlenie świąteczne na słupach wzdłuż ul. Poligonowej.

 1. Podsumowanie IX Barbórkowego Turnieju Skata.

Turniej odbył się 26 listopada 2017 roku w restauracji Amelia. Jak co roku cieszył się zainteresowaniem. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

 1. XXIX Spotkanie Seniorów Dzielnicy Kłokocin.

Spotkanie zaplanowane jest 14 stycznia 2018 roku i rozpocznie się mszą świętą w kościele parafialnym o godz. 15.00. Następnie, jak co roku, w sali OSP będzie poczęstunek i biesiada najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy.

 1. Informacje bieżące. Wnioski, zapytania, uchwały.

 • W szkole podstawowej jest możliwość skorzystania z zajęć sportowych na sali w każdy czwartek o 18.00.

 • Dnia 10 lutego 2018 roku planowana jest zabawa karnawałowa.

 1. Powołanie Komisji ds. Inwentaryzacji.

Do dokonania inwentaryzacji majątku Rady Dzielnicy Kłokocin powołana została komisja, która dokonała spisu środków trwałych będących na stanie.

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.