W dniu 29.11.2016 roku o godzinie 17.00 w sali OSP w Rybniku – Kłokocinie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Rybnika z mieszkańcami dzielnicy Kłokocin. Na wstępie Prezydenta Miasta Piotr Kuczera przedstawił problemy i tematy dotyczące naszego miasta a w szczególności naszej dzielnicy:

  •  

1. SYTUACJA NA OCZYSZCZALNI BEST-EKO.

2. ZAGOSPODAROWANIE „ NOWSIA”. ZMIANA PLANU ZPT.

3. DZIKI W KŁOKOCINIE.

4. OŚWIETLENIE ULICY DĘBOWEJ.

5. NAPRAWA NAWIERZCHNI NA CZĘŚCI UL. RYCERSKIEJ.

6. DROGA RACIBÓRZ- PSZCZYNA NA TERENIE KŁOKOCINA.

7. NISKA EMISJA- PROPOZYCJE DOPŁAT.

8. ROZBUDOWA KANALIZACJI DLA MIESZKAŃCÓW

ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ PRZED WIADUKTEM NR. 8 A,B ...

9. STAN PRZYŁĄCZEŃ POSESJI DO KANALIZACJI.

10. PRZEWIDYWANE INWESTYCJE NA OSIEDLU „POLIGONOWA”

11. SYTUACJA SP. 19 W NOWEJ REFORMIE.

12. ZAPYTANIA MIESZKAŃCÓW.

 

 

Nieprzyjemny zapach w naszej dzielnicy dochodzący z firmy BEST - EKO. Z informacji mieszkańców wynika, że nieprzyjemny zapach w dalszym ciągu w dzielnicy się pojawia. Prezydent poinformował, że firma p. Trzensioka zakończyła działalność w Kłokocinie i sytuacja powinna się unormować z przykrym zapachem.

Zagospodarowanie Nowsia. Prezydent poinformował, że pierwszym etapem w tej sprawie jest dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie będzie systematyczne zagospodarowywanie terenu w postaci placu zabaw, siłowni, sceny, ławek, zieleni itp.

Dziki w dzielnicy. Z początkiem grudnia nastąpi odstrzał redukcyjny zwierzyny w ilości 60 szt. Odstrzał będzie dokonywany w rejonie ulic Włościańskiej, Kłokocińskiej, Zadumy, Rajskiej i Poligonowej.

Oświetlenie ul. Dębowej. Projekt oświetlenia został złożony w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika w celu uzyskania pozwolenia na budowę na 5 szt. punktów oświetleniowych. Realizacja inwestycji nastąpi do końca marca 2017 roku. Mieszkanka ul. Dębowej 12 zaproponowała wykonanie i utwardzenie zatoki (mijanki) wzdłuż jej posesji. Następną kwestią, która została poruszona to nienależyte utrzymanie swoich posesji przez właścicieli (zarośnięte tereny na których gromadzą się gady i dzikie zwierzęta).

Naprawa nawierzchni ul. Rycerskiej. Remont nie został ujęty w planie budżetu na 2017 roku. Roboty zostaną ewentualnie wykonane z oszczędności budżetowych w III kwartale 2017 roku.

Droga Racibórz – Pszczyna. Do wglądu mieszkańców przekazany został projekt przebiegu drogi. W grudniu powinien zostać wyłoniony wykonawca drogi, a pierwsze prace przewidywane są na wczesną wiosnę. Wycinka drzew na trasie drogi będzie wykonana do 31.01.2017 r.

Niska emisja. W roku 2016 został uruchomiony program dofinansowania inwestycji mieszkańców związanych z przeciwdziałaniem niskiej emisji. Program będzie również kontynuowany w roku 2017.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Włościańskiej przed przejazdem kolejowym. PWiK Sp. z o.o. w dniu 25.11.2016 roku wystąpił do Kompanii Węglowej, która jest właścicielem działek, z prośbą o zezwolenie na wejście w teren w celu wykonania robót. Po otrzymaniu odpowiedzi zostaną podjęte decyzje co do wykonania kanalizacji dla tych posesji. 91% posesji w Kłokocinie została podłączona do kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje na ul. Poligonowej. Zostały przedstawione nakłady na remonty bloków mieszkalnych. Mieszkańcy ul. Poligonowej przedstawili nieprawidłowości, z którymi spotykają się przy remontach z prośbą o interwencje.