Firma BEST-ECO zakończyła inwestycję polegającą na hermetyzacji procesu kompostowni. W związku z tym zorganizowano dzień otwarty dla mieszkańców, podczas którego można się było zapoznać z całym procesem przerobu odpadów biodegradowalnych, a także budową  oczyszczalni oraz zadać pytania odnośnie skuteczności całej inwestycji. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, obecne były... dwie osoby (Przewodniczący Zarządu Dzielnicy i Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy) będące jednocześnie współorganizatorami dnia otwartego. 

 

Informacja wykonawcy o zakończonej inwestycji:

 

BEST-EKO Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na rynku od 1996 roku. Spółka jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się szeroko pojętą gospodarką komunalną, a w szczególności: gospodarką wodno-ściekową, handlem i dystrybucją energii elektrycznej oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów. Działalność prowadzona jest na bazie pozwoleń, decyzji oraz certyfikatów a polityka jakościowa oraz zastosowane technologie pozwalają na osiągnięcie zamierzonego efektu możliwie najniższymi kosztami. W ostatnich latach rozszerzyliśmy swoją działalność o przyjmowanie odpadów biodegradowalnych do recyklingu i odzysku. Przyjmujemy odpady zielone, trawy, gałęzie, liście, itp. Technologie oparliśmy na pełnym recyklingu materii organicznej, dzięki czemu przyjmujemy odpady zielone a z nich „produkujemy” ziemię. Wszystkie działania jakie podejmujemy mają charakter proekologiczny, a wdrożone technologie są w części naszymi pomysłami które pomagają chronić środowisko naturalne.

W 2017 roku Nasza spółka przeprowadziła dużą inwestycje na zakładowej kompostowni polegająca na budowie hali namiotowej, instalacji do neutralizacji odorów wraz z biofiltrem, remoncie dróg i zakupie przegród technologicznych. Koszt całej inwestycji wyniósł około 4 miliony złotych. Głównym celem inwestycji jest zmniejszenie możliwych uciążliwości odorowych powstających podczas przyjmowania i przetwarzania odpadów zielonych. Proces przyjęcia odpadów został zhermetyzowany a powietrze wyciągane z hali jest oczyszczane na biofiltrze o 95 % skuteczności.

W kolejnych latach BEST-EKO Sp. z o.o. planuje inwestycje mające na celu rozwój Naszego przedsiębiorstwa, nieodłącznym elementem tego rozwoju jest dbanie o środowisko naturalne oraz zmniejszenie odziaływania Naszych instalacji na otoczenie.

Grzegorz Pilarski

Członek Zarządu BEST-EKO Sp. z o.o.